Resultaatgericht Samenwerken, VGO KEUR

Admikeur begeleidt bedrijven in de vastgoedonderhoudssector bij het behalen van het VGO keurmerk en adviseert op het gebied van procesverbetering en resultaatgericht samenwerken (RGS).

Wilt u kennis maken met RGS? Wij helpen u graag verder.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AdmiCalc b.v.
Gevestigd: Windmolen 5a, 7609 NN Almelo.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06082262

Algemeen
AdmiCalc en AdmiKeur zijn handelsnamen van AdmiCalc b.v. Waar AdmiCalc is vermeld, dient ook AdmiKeur te worden gelezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van AdmiCalc.

Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de werkzaamheden opdraagt aan AdmiCalc.
  • Offerte-aanvrager: de natuurlijke of rechtspersoon die offerte aanvraagt bij de opdrachtgever.
  • Het bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk geldende voorschriften en voorwaarden.

Gebondenheid:
Bij opdrachtbevestiging door AdmiCalc zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de betreffende opdracht.

Uiterlijk bij de opdrachtbevestiging worden de algemene voorwaarden uitgereikt aan de opdrachtgever, althans voor zover deze niet eerder aan de betreffende wederpartij ter hand zijn gesteld. Opdrachtgever en AdmiCalc komen uitdrukkelijk overeen, dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. De elektronische bestanden van AdmiCalc gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Zorgplicht:
AdmiCalc dient bij de uitvoering van werkzaamheden voor de opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van opdrachtgever rekening te houden. Ook overigens dient AdmiCalc in het verkeer met de opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. De van opdrachtgever ontvangen gegevens worden vertrouwelijk behandeld en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever aan derden worden verstrekt.

Afwijking:
Beroep op een afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts worden gedaan, indien die afwijking schriftelijk is overeengekomen, of indien zowel voor de opdrachtgever als AdmiCalc vaststaat dat die afwijking is overeengekomen. Indien een afwijking mondeling is overeengekomen, zullen de opdrachtgever en AdmiCalc onverwijld tot schriftelijke vastlegging van die afwijking overgaan.

Hoofdstuk A: Calculatiewerkzaamheden.
Dit deel van de algemene voorwaarden is uitsluitend van toepassing op de calculatiewerkzaamheden van AdmiCalc.

Artikel 1. Werkzaamheden:

a. AdmiCalc voert zijn werkzaamheden uit op basis van het door zijn opdrachtgever verstrekte bestek. AdmiCalc gaat uit van de juistheid van de verstrekte bescheiden. Indien de door de opdrachtgever verstrekte gegevens afwijken van de feitelijke situatie, is AdmiCalc niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade. Het door de opdrachtgever verstrekte bestek zal door AdmiCalc worden geretourneerd na beëindiging van de werkzaamheden.

b. De opdrachtgever kan AdmiCalc verzoeken de benodigde gegevens bij de offerte-aanvrager op te vragen. In dat geval zal AdmiCalc uitgaan van de juistheid van de door de offerte-aanvrager aan AdmiCalc verstrekte bescheiden en gegevens. Indien de door de offerte-aanvrager verstrekte bescheiden en gegevens afwijken van de feitelijke situatie, is AdmiCalc niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

c. AdmiCalc verwerkt de ten behoeve van de opdrachtgever berekende gegevens in de verzamelstaat. De gegevens worden uitgedrukt in m1, m2, en stuks. Met de opdrachtgever kan per opdracht worden overeengekomen, dat AdmiCalc de gegevens op een andere wijze op de verzamelstaat vermeldt.

d. Indien AdmiCalc prijsinformatie verstrekt, zijn dat uitsluitend algemeen geldende richtprijzen. AdmiCalc is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen van het gebruik van deze richtprijzen door de opdrachtgever.

Artikel 2. Opvragen informatie:
In voorkomende gevallen zal AdmiCalc om nadere gegevens te verkrijgen, rechtstreeks contact opnemen met de offerte-aanvrager.

  • Op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever neemt AdmiCalc uitsluitend rechtstreeks contact met de offerte-aanvrager op onder de naam van de opdrachtgever.
  • Indien de opdrachtgever daar uitdrukkelijk om verzoekt, zal AdmiCalc geen rechtstreeks contact met de offerte-aanvrager opnemen, maar uitsluitend via de opdrachtgever om nadere gegevens verzoeken.

Artikel 3. Kortingsregeling:
Indien voor een project door meer dan één opdrachtgever aan AdmiCalc een calculatie opdracht wordt gegeven, bedraagt de korting:

  • bij 2 opdrachtgevers 45% per opdrachtgever
  • bij 3 opdrachtgevers 55% per opdrachtgever
  • bij 4 opdrachtgevers 65% per opdrachtgever
  • bij 5 opdrachtgevers 70% per opdrachtgever
  • bij 6 en meer opdrachtgevers 73% per opdrachtgever

Artikel 4. Geheimhouding:
Indien voor een project door meer dan één opdrachtgever aan AdmiCalc een calculatie opdracht wordt gegeven c.q. een advies wordt gevraagd, zal AdmiCalc aan geen van hen mededelingen doen omtrent de andere opdrachtgevers.

Hoofdstuk B: Alle werkzaamheden.
Dit deel van de algemene voorwaarden is van toepassing op alle werkzaamheden van AdmiCalc.

Artikel 1. Offertes:

a. De door AdmiCalc uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Overeengekomen uurtarieven gelden per opdracht, daarvan afwijkende uurtarieven dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Declaraties zullen op verzoek van de opdrachtgever worden gespecificeerd. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en excl. omzetbelasting.

b. AdmiCalc zal zijn adviezen en calculaties steeds schriftelijk verstrekken. Eventueel mondeling aan de opdrachtgever gedane mededelingen kunnen voor AdmiCalc geen aansprakelijkheid scheppen.

c. De door AdmiCalc te hanteren uurtarieven worden jaarlijks verhoogd met de stijging van de CBS consumentenprijsindex totale bestedingen.

Artikel 2. Betaling:

a. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. AdmiCalc behoudt zich het recht voor geen nieuwe opdrachten te aanvaarden, indien en zolang een factuur niet door de opdrachtgever is voldaan.

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, zulks vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de volledige betaling. Indien de opdracht-gever in gebreke blijft een factuur te voldoen en AdmiCalc haar vordering ter incasso uit handen geeft, zijn de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

b. Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken betalingen in mindering op de hoofdsom. Het is opdrachtgever niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan AdmiCalc te compenseren met bedragen, die hij uit welke hoofde dan ook meent te goed te hebben van AdmiCalc.

Artikel 3. Aansprakelijkheid:

Indien AdmiCalc aansprakelijk is, dan is deze als volgt begrensd:

a. De aansprakelijkheid van AdmiCalc, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

b. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, zal AdmiCalc bij onjuistheden die haar zijn toe te rekenen terzake van de uitgevoerde werkzaamheden, maximaal het gefactureerde of te factureren honorarium vergoeden van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

c. In afwijking van hetgeen onder lid b van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

d. AdmiCalc is op generlei wijze aansprakelijk voor gevolgschade, in welke vorm dan ook.

e. De in deze voorwaarde opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet van AdmiCalc of haar ondergeschikten.

Artikel 4. Gebruiksrecht:

De opdrachtgever verkrijgt een exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht van de diensten en rapportages van AdmiCalc.

Alle door AdmiCalc vervaardigde en verstrekte stukken zoals: rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen en software of enig ander materiaal in de breedste zin des woords, zowel oorspronkelijk, gewijzigd en definitief mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van AdmiCalc worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht:
a. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop AdmiCalc geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AdmiCalc niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij AdmiCalc daaronder begrepen.

b. AdmiCalc heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden nakoming van de opdracht verhinderen.

c. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van AdmiCalc opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door AdmiCalc niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 6. Toepasselijk recht:

De rechter in Almelo is, bij uitsluiting van de rechters in andere arrondissementen, bevoegd kennis te nemen van geschillen, die in verband met de onderhavige algemene voorwaarden ontstaan. Op elke door AdmiCalc afgesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Scroll Up